Ζ

Мощ В Мъдростта

Мощта може да се промени по много начини и променя формата си, в зависимост от нивото на развитие на човек.

Класическата форма на мощ е позната на всички: Богатства, красота, политическо или социално влияние, мощта на ума или интелекта или духовна мощ.

Външната и вътрешната мощ може да се различават по същината си, но не винаги са свързани помежду си. Човек може да се отличава в едно, но да не му достига или въобще да не притежава друго.

Без значение мощта, която владее един човек, най-висшата задача за всеки Сатанист е да използва силите, с които разполага, с най-голяма мъдрост.

Едно е да имаме мощта и способността да предприемаме и влияем.

Друго е да разполагаме със знанието, мъдростта и разбирането как, по какъв начин, защо или дали да направим това.

Велика мощ имат тези, които прилагат добродетелите и разполагат със способността да направят това – мощта ще живее в тях.

Ζ

Молитва:

“О Господарю Белзебул,

Велики Белзебул,

Ти Си Господар на Мощта,

Разкрий ми Мъдростта в Мощта

И Мощта в Мъдростта!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number