Ϝ

Дела и Благородни Деяния

Великите социални или индивидуални дела представляват пътя към израстването и личностното развитие.

Предприемането на действие, за да разрешим нещо и да се подобрим е ключът към личния и колективния успех.

Силата на действието се заражда у човека и се разпростира навън. Тя се проявява първо в личния живот, а след това се разстила отвъд.

Отричайки правото си на действие или по-висшата му форма, действието в мъдрост, ние не напредваме.

От всички най-малко напредват тези, които не правят нищо и не се впускат в никакви действия. Всяко едно действие е от значение, било то незначително или велико.

Трябва да черпим вдъхновение от великите дела на Храброст и великите постижения на миналото, същевременно представяйки си великите резултати, които бъдещето таи за нас: колкото повече разбираме, толкова повече се вдъхновяваме.

Вдъхновението преминава в действие, а действието може да породи по-благородните дела, породени от благородното сърце и благородната душа.

Ϝ

Молитва:

“О Господарю Белзебул,

Велики Белзебул,

Владетел на Мълнията,

Вдъхнови ни в действие,

Хвала на тебе, който вдъхновява нашите най-благородни дела!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number