Δ

Общество

В Духовния Сатанизъм, обществото и общността са много важни. Ние съществуваме като части от едно общество, по-голямо цяло, мрежа от човешки отношения и дела.

Това включва и външния свят, в който живеем най-вече, но също така и още по-важната вътрешна общност. Най-малката съвкупност на тази общност е семейството или нашите връзки.

Всички трябва да бъдат уважавани, но вътрешната общност на Духовните Сатанисти трябва да се ползва с най-висока и свещена почит.

Тези, които се отнасят по този начин, упражняват тази добродетел правилно. От нас не се очаква да съществуваме като пасивни, бездейни същества, а да се погрижим да оставим след себе си едно по-добро общество, в съответствие с нашите възможности, след като напуснем този свят.

Също така, трябва да се има предвид , че две стъпала по-рано в стълбицата на Етиката ние бяхме "във война" : И ако обществото тръгне на война срещу нас, то и ние ще трябва да поведем отбранителна война срещу него за да се запазим.

Знаем, че всяко подобно начинание би било несправедливо и плод на работата на врага, тъй като ние сме тук само за да се борим храбро, за да пробудим останалите, а не за да причиняваме още по-големи разрухи.

И все пак трябва да търсим доброто в това, защото знаем, като хората чиито очи са отворени чрез знанието, че невежеството в крайна сметка ще бъде преодоляно.

Съществуването и основите ни, като социални елементи, не бива да бъдат подценявани, но не бива да бъдат и надценявани. Необходимото равновесие между нас и света трябва да се поддържа.

Ние не можем да живеем отделени от обществото, нито да изпълняваме задачите си, били те големи или малки. Следователно, ние трябва да направим всичко възможно да бъдем светлината, вътре в обществото.

Δ

Молитва:

“О Господарю Белзебул,

Ти си оформил първите човеци,

Научи ги как да живеят заедно,

затова ни Просвети

В създаването на благородническа общност,

О Баща наш!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number