Γ

Реализъм

Огледай се, О човеко, какво виждаш? Виждаш развалини и руини, виждаш красив свят, но и грозен свят.

Виждаш себе си, сред пустинята на реалността. Използвайте свободата си и направи своя избор, за да преминеш от лъжата към реалността.

В Духовния Сатанизъм ние се стремим към реалността, тъй като реалността е изворът на всички чудеса.

Висша или низша, ние трябва да се стремим само към реалността и най-вече собствената ни, вътрешна реалност.

Γ

Молитва:

“О Сатана, Господарю на цялата реалност,

отвори широко портите, за да пробудиш нашето разбиране,

Прогони грешка и заблуда,

доближи ни все по-близо до реалността.”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number